@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:110264718 dc:title "Löffelbagger zur Regulierung der Donau-Katarakte"@de . obj:110264718 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:110264718 dc:identifier term:"BPA-008006-01" . obj:110264718 dc:identifier term:25189 . term:25189 rdfs:type skos:Concept . term:25189 skos:prefLabel "Fotografie (Abbildung)"@de . obj:110264718 dc:identifier term:36649 . term:36649 skos:prefLabel "Orșova"@de . obj:110264718 dc:identifier term:36667 . term:36667 skos:prefLabel "Donauregulierung"@de . obj:110264718 dc:identifier term:39538 . term:39538 skos:prefLabel "Baggerschiff"@de . obj:110264718 dc:identifier term:30291 . term:30291 skos:prefLabel "Wasserbau"@de . obj:110264718 dc:identifier term:51222 . term:51222 skos:prefLabel "Orsowa"@de . obj:110264718 dc:creator actor:252728 . actor:252728 gndo:preferredNameForThePerson "Hutterer, Geza"@de . actor:252728 dc:identifier term:26860 . term:26860 skos:prefLabel "Hutterer, Geza"@de . actor:252728 gndo:dateOfBirth "1890-01-01T00:00:00Z" . actor:252728 vcard:Location term:36649 . term:36649 skos:prefLabel "Orșova"@de . obj:110264718 dc:relation exhibit:7137 . term:7137 skos:prefLabel "blau - Die Erfindung der Donau"@de . obj:110264718 dcterms:isPartOf obj:110264717 . obj:110264717 dc:title "Die Regulierung der Donaukatarakte bei Orsowa"@de .