@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:110255477 dc:title "Gußstahlfabrikate von Fried. Krupp in Essen (Rhein-Preussen) 1862, Album"@de . obj:110255477 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:110255477 dc:identifier term:"BPA-007221" . obj:110255477 dc:identifier term:26848 . term:26848 rdfs:type skos:Concept . term:26848 skos:prefLabel "Album"@de . obj:110255477 dc:identifier term:21277 . term:21277 skos:prefLabel "Essen (Stadt)"@de . obj:110255477 dc:identifier term:41320 . term:41320 skos:prefLabel "Gußstahl"@de . obj:110255477 dc:identifier term:33691 . term:33691 skos:prefLabel "Metallwarenproduktion"@de . obj:110255477 dc:creator actor:252 . actor:252 gndo:preferredNameForThePerson "Fried.-Krupp-Aktiengesellschaft"@de . actor:252 dc:identifier term:49619 . term:49619 skos:prefLabel "Fried.-Krupp-Aktiengesellschaft"@de . actor:252 gndo:dateOfBirth "1862-01-01T00:00:00Z" . actor:252 vcard:Location term:21277 . term:21277 skos:prefLabel "Essen (Stadt)"@de . obj:110255477 dcterms:isPartOf obj:111008008 . obj:111008008 dc:title "06 Metallbearbeitung"@de . obj:110255477 dcterms:hasPart obj:110255475 . obj:110255475 dc:title "Gußstahl Fabrik von Fried. Krupp in Essen, 1862, Innere Ansicht von Osten"@de . obj:110255477 dcterms:hasPart obj:110255474 . obj:110255474 dc:title "Gußstahl Fabrik von Fried. Krupp in Essen a. d. Ruhr, (Rhein-Preussen), Innere Ansicht von Westen, 1862"@de . obj:110255477 dcterms:hasPart obj:110561864 . obj:110561864 dc:title "Räder für einen Eisenbahnwagen aus der Gußstahl Fabrik Fried. Krupp Essen"@de .