@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:110258370 dc:title "Diverses zum Thema 'Kautschuk'"@de . obj:110258370 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:110258370 dc:identifier term:"BPA-007194-16" . obj:110258370 dc:identifier term:30861 . term:30861 rdfs:type skos:Concept . term:30861 skos:prefLabel "Mappe"@de . obj:110258370 dc:identifier term:42246 . term:42246 skos:prefLabel "Kautschuk"@de . obj:110258370 dc:identifier term:43996 . term:43996 skos:prefLabel "Gummi"@de . obj:110258370 dc:identifier term:34648 . term:34648 skos:prefLabel "Ersteinrichtung (TMW)"@de . obj:110258370 dcterms:isPartOf obj:110258354 . obj:110258354 dc:title "Gruppeneinrichtung '14. Chem. Industrie (Teil 2)"@de . obj:110258370 skos:related obj:582368 . obj:582368 dc:title "Kautschuköl, im Glasbehälter"@de . obj:110258370 skos:related obj:582369 . obj:582369 dc:title "Rückstand bei der trockenen Destillation des Kautschuks, im Glasbehälter"@de . obj:110258370 skos:related obj:582370 . obj:582370 dc:title "Kautschuköl, im Glasbehälter"@de . obj:110258370 skos:related obj:582371 . obj:582371 dc:title "Kautschukdestillat, im Glasbehälter"@de . obj:110258370 skos:related obj:582372 . obj:582372 dc:title "Kautschuköl, im Glasbehälter"@de .