@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:110346830 dc:title "Nachlass Karl und Johann Rezek"@de . obj:110346830 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:110346830 dc:identifier term:"NL-065" . obj:110346830 dc:identifier term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:110346830 dc:identifier term:30372 . term:30372 skos:prefLabel "Textilwarenerzeugung und Lederwarenerzeugung"@de . obj:110346830 dc:identifier term:30159 . term:30159 skos:prefLabel "Design (Thema)"@de . obj:110346830 dc:creator actor:254053 . actor:254053 gndo:preferredNameForThePerson "Rezek, Johann"@de . actor:254053 dc:identifier term:34465 . term:34465 skos:prefLabel "Rezek, Johann"@de . actor:254053 gndo:dateOfBirth "1895-01-01T00:00:00Z" . actor:254053 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:110346830 dc:contributor actor:257092 . actor:257092 gndo:preferredNameForThePerson "Rezek, Karl"@de . actor:257092 dc:identifier term:34465 . term:34465 skos:prefLabel "Rezek, Karl"@de . actor:257092 gndo:dateOfBirth "1900-01-01T00:00:00Z" . actor:257092 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:110346830 dc:contributor actor:257093 . actor:257093 gndo:preferredNameForThePerson "Schur, Moritz"@de . actor:257093 dc:identifier term:34166 . term:34166 skos:prefLabel "Schur, Moritz"@de . actor:257093 gndo:dateOfBirth "1892-01-01T00:00:00Z" . actor:257093 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:110346830 dcterms:isPartOf obj:110350366 . obj:110350366 dc:title "Nachlass-Sammlung"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346835 . obj:110346835 dc:title "Straßenansicht Fa. Moritz Schur"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346837 . obj:110346837 dc:title "Todesanzeige Moriz Schur"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346838 . obj:110346838 dc:title "Visitenkarte der Fa. Moriz Schur"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346839 . obj:110346839 dc:title "Konkursmeldung der Fa. Schur"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346836 . obj:110346836 dc:title "Urkunde"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346931 . obj:110346931 dc:title "Medaille des Niederösterreichischen Gewerbevereins"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346840 . obj:110346840 dc:title "Schrift des NÖ Gewerbeverein"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346841 . obj:110346841 dc:title "Volkszählungsbuch"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346842 . obj:110346842 dc:title "Zeugnis für Karl Rezek"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346843 . obj:110346843 dc:title "Foto Karl Rezek"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346844 . obj:110346844 dc:title "Foto Johann Rezek"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346845 . obj:110346845 dc:title "Foto von Karl Rezek"@de . obj:110346830 dcterms:hasPart obj:110346846 . obj:110346846 dc:title "Enthaftung von Johann Schur"@de .