@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:111008064 dc:title "Naturwissenschaft- und Technikgeschichte"@de . obj:111008064 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:111008064 dc:identifier term:"HSS-01-08" . obj:111008064 dcterms:isPartOf obj:111008054 . obj:111008054 dc:title "Handschriften Sachgruppen"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110345602 . obj:110345602 dc:title "Physiognomische Regeln, J. C. Lavater"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110345603 . obj:110345603 dc:title "Schwefelsäurefabrik, Unterheiligenstadt, 1891"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110345619 . obj:110345619 dc:title "Patent, Nebel-Apparat, 1916-1931"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346202 . obj:110346202 dc:title "Weltausstellungskommission - Geissler'sche Parquetten- u. Fournier-Maschine, 1872"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346204 . obj:110346204 dc:title "Beschreibung Film-Telegrafon v. H.R. Eibl, 1913-1921"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346222 . obj:110346222 dc:title "Bericht über Pferdehufbeschlagen, 1841"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110341302 . obj:110341302 dc:title "Conrad Fischer: Kurzer Bericht über Feuerspritzen, Nürnberg 1750 bzw. 1756"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346238 . obj:110346238 dc:title "Flugzeughandschrift des Melchior Bauer (Faksimile, 1928)"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110341378 . obj:110341378 dc:title "Dampfkessel-Zertifikat für einen Windkessel , 1895"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110341477 . obj:110341477 dc:title "Ankündigung eines Flugversuches von Jakob Degen, 13.11.1808"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346291 . obj:110346291 dc:title "Bericht über eine Studienreise 1893 nach Norddeutschland, 1894"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346292 . obj:110346292 dc:title "Bericht über eine Studienreise 1893 nach Norddeutschland, 1894"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346300 . obj:110346300 dc:title "Bericht über eine Studienreise im Aug. 1897 in die Schweiz, 1897"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346563 . obj:110346563 dc:title "Bericht über eine Studienreise ins Rheinland u. Westfalen, 1881"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346564 . obj:110346564 dc:title "Bericht über eine Studienreise nach Norddeutschland, 1894 (?)"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346565 . obj:110346565 dc:title "Bericht über eine Studienreise nach Norddeutschland, 1893"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346566 . obj:110346566 dc:title "Bericht über eine Studienreise nach Augsburg u. die Schweiz, 1897"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346567 . obj:110346567 dc:title "Bericht über eine Studienreise [nach Augsburg u.] in die Schweiz, 1897"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346609 . obj:110346609 dc:title "Dampfkesseluntersuchungsbericht + Skizzen, 1884/85"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346733 . obj:110346733 dc:title "Darstellung des Verfahrens der Salzerzeugung v. J. Gfall, o.D."@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346734 . obj:110346734 dc:title "Abhandlung über den Aleurometer, 1851"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346809 . obj:110346809 dc:title "F. M. Feldhaus: Das Forschungsinstitut f. d. Geschichte d. Technik, 1924"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346811 . obj:110346811 dc:title "Geschichte d. Erfindung d. Nutzbarkeit d. Raupenseide v. W. B. Heeger, 1784"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110328633 . obj:110328633 dc:title "Handschriften I. G. Tulla"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110341670 . obj:110341670 dc:title "Bericht über eine Studienreise 1893 nach Nordeutschland"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346945 . obj:110346945 dc:title "Unterlagen v. Otto Mayer, 1908 und 1913"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346946 . obj:110346946 dc:title "Anleitung für Chlorsilber-Collodium-Emulsion"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346948 . obj:110346948 dc:title "Karl Karmarsch: ausgewählte Daten d. Geschichte d. Technologie"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110350234 . obj:110350234 dc:title "Rudolf Benedikt: 'Gutachten und Analysen, October 1894'"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110402059 . obj:110402059 dc:title "Mitschrift Vorträge von Ignaz Heger"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110341344 . obj:110341344 dc:title "Buch mit handschriftlichen Umrechnungstabellen"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110580208 . obj:110580208 dc:title "Bericht über eine Studienreise nach Nordeutschland, 1894"@de . obj:111008064 dcterms:hasPart obj:110346264 . obj:110346264 dc:title "G. Wellner: Segel- u. Flugmaschinenmodell, ca. 1887"@de .