@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:137628 dc:title "Modell einer Dampfmaschine mit Kessel"@de . obj:137628 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:137628 dc:identifier term:"648" . obj:137628 dc:identifier term:30507 . term:30507 rdfs:type skos:Concept . term:30507 skos:prefLabel "Dampfmaschine"@de . obj:137628 dc:identifier term:30507 . term:30507 skos:prefLabel "Dampfmaschine"@de . obj:137628 dc:identifier term:57420 . term:57420 skos:prefLabel "liegende Dampfmaschine"@de . obj:137628 dc:identifier term:30841 . term:30841 skos:prefLabel "Dampfkessel"@de . obj:137628 dc:identifier term:57423 . term:57423 skos:prefLabel "Flammrohrkessel"@de . obj:137628 dc:identifier term:30464 . term:30464 skos:prefLabel "dampfkraftbetrieben"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297956 . obj:297956 dc:title "Kohlenschaufel zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297957 . obj:297957 dc:title "Rostreiniger zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297958 . obj:297958 dc:title "Schürhaken zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297959 . obj:297959 dc:title "Ölkännchen zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297960 . obj:297960 dc:title "Öltasse zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297961 . obj:297961 dc:title "Öltasse zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297962 . obj:297962 dc:title "Öltasse zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297963 . obj:297963 dc:title "Öltasse zu Dampfmaschine samt Kessel"@de . obj:137628 dcterms:hasPart obj:297964 . obj:297964 dc:title "Schraubenschlüssel verschiedener Größe (6 Stück)"@de .