@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:146860 dc:title "Nachbildung des Carl Benz Denkmals in Mannheim"@de . obj:146860 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:146860 dc:identifier term:"7301" . obj:146860 dc:identifier term:25340 . term:25340 rdfs:type skos:Concept . term:25340 skos:prefLabel "Modell"@de . obj:146860 dc:identifier term:33230 . term:33230 rdfs:type skos:Concept . term:33230 skos:prefLabel "Denkmal"@de . obj:146860 dc:identifier term:21246 . term:21246 skos:prefLabel "Berlin"@de . obj:146860 dc:identifier term:22385 . term:22385 skos:prefLabel "Karlsruhe"@de . obj:146860 dc:creator actor:403527 . actor:403527 gndo:preferredNameForThePerson "Ausschuss zur Errichtung eines Carl Benz-Denkmals in Mannheim"@de . actor:403527 dc:identifier term:37614 . term:37614 skos:prefLabel "Ausschuss zur Errichtung eines Carl Benz-Denkmals in Mannheim"@de . actor:403527 gndo:dateOfBirth "1932-01-01T00:00:00Z" . actor:403527 vcard:Location term:21246 . term:21246 skos:prefLabel "Berlin"@de . obj:146860 dc:contributor actor:403531 . actor:403531 gndo:preferredNameForThePerson "Laeuger, Josef Maximilian"@de . actor:403531 dc:identifier term:33932 . term:33932 skos:prefLabel "Laeuger, Josef Maximilian"@de . actor:403531 gndo:dateOfBirth "1932-01-01T00:00:00Z" . actor:403531 vcard:Location term:22385 . term:22385 skos:prefLabel "Karlsruhe"@de . obj:146860 skos:related obj:138778 . obj:138778 dc:title "Nesselsdorfer Type 2 - System Benz"@de . obj:146860 skos:related obj:138770 . obj:138770 dc:title "Benz Victoria Vis-à-Vis"@de . obj:146860 skos:related obj:137308 . obj:137308 dc:title "Kleinwagen der Brüder Gräf (Gräf Front)"@de .