@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:595083 dc:title "Hofsalonwagen der Südlichen Staatsbahn (nicht erhalten)"@de . obj:595083 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:595083 dc:identifier term:"Set-4" . obj:595083 dc:identifier term:43905 . term:43905 skos:prefLabel "Hofzug"@de . obj:595083 dc:identifier term:33117 . term:33117 skos:prefLabel "Hofsalonwagen"@de . obj:595083 dc:identifier term:30255 . term:30255 skos:prefLabel "Personenverkehr"@de . obj:595083 dc:identifier term:42463 . term:42463 skos:prefLabel "4-achsig"@de . obj:595083 dc:identifier term:34288 . term:34288 skos:prefLabel "Südbahn (Österreich)"@de . obj:595083 dc:creator actor:251237 . actor:251237 gndo:preferredNameForThePerson "Südliche Staatsbahn, k.k."@de . actor:251237 dc:identifier term:25333 . term:25333 skos:prefLabel "Südliche Staatsbahn, k.k."@de . actor:251237 gndo:dateOfBirth "1859-01-01T00:00:00Z" . obj:595083 dcterms:hasPart obj:579249 . obj:579249 dc:title "Längswand des Hofsalonwagen der südlichen Staatsbahn"@de . obj:595083 dcterms:hasPart obj:193434 . obj:193434 dc:title "Malerei am Obergetäfel des Hofsalonwagens"@de . obj:595083 dcterms:hasPart obj:193435 . obj:193435 dc:title "Malerei am Obergetäfel des Hofsalonwagens"@de . obj:595083 dcterms:hasPart obj:193436 . obj:193436 dc:title "Malerei am Obergetäfel des Hofsalonwagens"@de . obj:595083 dcterms:hasPart obj:191914 . obj:191914 dc:title "Achshalter des Hofsalonwagens der k.k. südl.Staatsbahn"@de .