@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:597933 dc:title "Modell für den Ausbau des Kaiser-Franz-Josef-Spitals zum Masterplan der Spitalsreform 2030 (Stadt Wien)"@de . obj:597933 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:597933 dc:identifier term:"99764" . obj:597933 dc:identifier term:31670 . term:31670 rdfs:type skos:Concept . term:31670 skos:prefLabel "Architekturmodell"@de . obj:597933 dc:identifier term:53315 . term:53315 rdfs:type skos:Concept . term:53315 skos:prefLabel "Lagemodell"@de . obj:597933 dc:identifier term:30786 . term:30786 rdfs:type skos:Concept . term:30786 skos:prefLabel "Krankenhaus (Bauwerk)"@de . obj:597933 dc:identifier term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:597933 dc:creator actor:401552 . actor:401552 gndo:preferredNameForThePerson "Mattweiss Architekturmodellbau"@de . actor:401552 dc:identifier term:34150 . term:34150 skos:prefLabel "Mattweiss Architekturmodellbau"@de . actor:401552 gndo:dateOfBirth "2011-01-01T00:00:00Z" . actor:401552 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:597933 dc:relation exhibit:14492 . term:14492 skos:prefLabel "Online - Neuzugänge 2016"@de . obj:597933 skos:related obj:156550 . obj:156550 dc:title "Modell des Kaiser Franz Josef Spitales in Wien X."@de .