@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:598189 dc:title "Vakuumpumpe mit direkt gekoppeltem Elektromotor"@de . obj:598189 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:598189 dc:identifier term:"72411" . obj:598189 dc:identifier term:39596 . term:39596 rdfs:type skos:Concept . term:39596 skos:prefLabel "Zentralstaubsauganlage"@de . obj:598189 dc:identifier term:39041 . term:39041 rdfs:type skos:Concept . term:39041 skos:prefLabel "Vakuumpumpe"@de . obj:598189 dc:identifier term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:598189 dc:identifier term:53102 . term:53102 skos:prefLabel "Entstaubung"@de . obj:598189 dc:identifier term:59517 . term:59517 skos:prefLabel "Staubbekämpfung"@de . obj:598189 dc:identifier term:34648 . term:34648 skos:prefLabel "Ersteinrichtung (TMW)"@de . obj:598189 dc:creator actor:94770 . actor:94770 gndo:preferredNameForThePerson "Gesellschaft für moderne Bauausstattung mbH"@de . actor:94770 dc:identifier term:34150 . term:34150 skos:prefLabel "Gesellschaft für moderne Bauausstattung mbH"@de . actor:94770 gndo:dateOfBirth "1915-01-01T00:00:00Z" . actor:94770 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:598189 dcterms:isPartOf obj:598198 . obj:598198 dc:title "Radikal Cleaner-Zentralstaubsauganlage"@de . obj:598189 dcterms:hasPart obj:293514 . obj:293514 dc:title "Staub- und Luftwasch-Reservoir einer Zentralentstaubungsanlage"@de . obj:598189 dcterms:hasPart obj:591528 . obj:591528 dc:title "Radikal-Cleaner"@de . obj:598189 dcterms:hasPart obj:164122 . obj:164122 dc:title "Zubehör zu Zentralstaubsauger"@de . obj:598189 skos:related obj:595709 . obj:595709 dc:title "Zentralstaubsauger"@de .