@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:604314 dc:title "Bronzemedaille, 1888, Eröffnung des Frankfurter Bahnhofs"@de . obj:604314 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:604314 dc:identifier term:"43359/128" . obj:604314 dc:identifier term:55673 . term:55673 rdfs:type skos:Concept . term:55673 skos:prefLabel "Eisenbahnmedaille"@de . obj:604314 dc:identifier term:23 . term:23 skos:prefLabel "Bronze"@de . obj:604314 dc:identifier term:43415 . term:43415 skos:prefLabel "Eröffnung"@de . obj:604314 dc:identifier term:30772 . term:30772 skos:prefLabel "Bahnhof"@de . obj:604314 dc:identifier term:30778 . term:30778 skos:prefLabel "Bahnhofsgebäude"@de . obj:604314 dc:identifier term:21362 . term:21362 skos:prefLabel "Frankfurt am Main"@de . obj:604314 dc:identifier term:51200 . term:51200 skos:prefLabel "Dom (Bauwerk)"@de . obj:604314 dc:identifier term:30800 . term:30800 skos:prefLabel "Brücke (Verkehr)"@de . obj:604314 dc:identifier term:61503 . term:61503 skos:prefLabel "Main (Fluss)"@de . obj:604314 dc:identifier term:33010 . term:33010 skos:prefLabel "Dampfschiff"@de . obj:604314 dc:identifier term:52214 . term:52214 skos:prefLabel "August Ritter von Loehr'sche Sammlung von Eisenbahngeld, Eisenbahn-Merdaillen, Eisenbahnmarken"@de . obj:604314 dc:creator actor:413488 . actor:413488 gndo:preferredNameForThePerson "Wolff, S."@de . actor:413488 dc:identifier term:37318 . term:37318 skos:prefLabel "Wolff, S."@de . actor:413488 gndo:dateOfBirth "1888-01-01T00:00:00Z" . obj:604314 dc:contributor actor:256654 . actor:256654 gndo:preferredNameForThePerson "Loehr, August von (sen.)"@de . actor:256654 dc:identifier term:34126 . term:34126 skos:prefLabel "Loehr, August von (sen.)"@de . actor:256654 gndo:dateOfBirth "0001-01-01T00:00:00Z" . obj:604314 dc:relation exhibit:14599 . term:14599 skos:prefLabel "Online - Eisenbahnmedaillen"@de . obj:604314 dcterms:isPartOf obj:601317 . obj:601317 dc:title "Medaillen und Gedenkmünzen Deutschland"@de . obj:604314 dcterms:hasPart obj:604319 . obj:604319 dc:title "Silbermedaille mit Öhr, 1888, Eröffnung des Frankfurter Bahnhofs"@de .