Object - 3614 Datensätze
 
https://data.tmw.at/object/110351078/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351078/xml
Identifikator
110351078
Inventarnummer
JE-RF-1955-365
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ternberg
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-365-0001: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0036: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0037: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-365-0038: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351078
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351079/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351079/xml
Identifikator
110351079
Inventarnummer
JE-RF-1955-366
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ternberg
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-366-0001: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0036: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0037: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0038: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0039: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0040: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-366-0041: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351079
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351080/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351080/xml
Identifikator
110351080
Inventarnummer
JE-RF-1955-367
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ternberg
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-367-0001: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0036: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0037: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0038: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0039: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0040: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0041: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0042: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-367-0043: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351080
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351081/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351081/xml
Identifikator
110351081
Inventarnummer
JE-RF-1955-368
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ziehberg, Pyhrnpaß
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-368-0001: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0036: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0037: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0038: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0039: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0040: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0041: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-368-0042: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351081
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351082/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351082/xml
Identifikator
110351082
Inventarnummer
JE-RF-1955-369
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ziehberg, Pyhrnpaß
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-369-0001: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-369-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351082
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351083/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351083/xml
Identifikator
110351083
Inventarnummer
JE-RF-1955-370
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ternberg
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-370-0001: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0036: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-370-0037: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351083
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351084/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351084/xml
Identifikator
110351084
Inventarnummer
JE-RF-1955-371
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ziehberg
Objektbezeichnung
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351084
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351085/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351085/xml
Identifikator
110351085
Inventarnummer
JE-RF-1955-372
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ziehberg
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-372-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0036: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0037: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0038: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-372-0039: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351085
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351086/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351086/xml
Identifikator
110351086
Inventarnummer
JE-RF-1955-373
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Pyhrnpaß
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-373-0001: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-373-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351086
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE
https://data.tmw.at/object/110351087/turtlehttps://data.tmw.at/object/110351087/xml
Identifikator
110351087
Inventarnummer
JE-RF-1955-374
Datensatzart
OBJECT
Standort
B07,KT034
0.00.00.0false
Titel
Internationale Dachsteinfahrt 1955
Ebene
SERIES
Beschreibung
Ziehberg Gelände
Objektbezeichnung
Teile
JE-RF-1955-374-0002: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0003: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0004: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0005: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0006: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0007: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0008: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0009: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0010: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0011: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0012: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0013: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0014: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0015: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0016: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0017: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0018: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0019: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0020: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0021: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0022: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0023: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0024: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0025: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0026: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0027: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0028: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0029: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0030: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0031: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0032: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0033: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0034: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0035: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0036: Internationale Dachsteinfahrt 1955
JE-RF-1955-374-0037: Internationale Dachsteinfahrt 1955
Permanente URL
https://data.tmw.at/object/110351087
Objekt im Online-Katalog anzeigen
TURTLE