Person/Institution - Datensatz
 
https://data.tmw.at/person/96153/xmlhttps://data.tmw.at/person/96153/turtle
Identifikator
96153
Status
Deskriptor
Name
AEG-Union
Nachname
AEG-Union